przegląd

Każdy moduł przetwarzający pobiera wejście z poprzedniego modułu w kolejce przetwarzania, wykonuje operacje na danych obrazu, a następnie przekazuje wyjście do następnego modułu w kolejce.

Dane wyjściowe modułu mogą zostać opcjonalnie przetworzone (połączone) z jego danymi wejściowymi przed przekazaniem danych do kolejnego modułu. Ten dodatkowy etap nosi nazwę mieszania – dane wejściowe i wyjściowe są przetwarzane przy użyciu algorytmów, zwanych operatorami mieszania bądź trybami mieszania.

Każdy tryb mieszania jest w dalszej części kontrolowany przez parametr krycia (wartość z przedziału od 0% do 100%) określającego, w jakim stopniu obraz wejściowy i wyjściowy składają się na efekt końcowy. Zazwyczaj ustawienie krycia 0% daje obraz, identyczny z wejściowym (moduł nie ma wpływu), a krycie 100% powoduje działanie modułu z pełną siłą.

Krycie może być ustawione w tej samej wartości dla każdego piksela (przy pomocy globalnego suwaka krycia) i w takim przypadku mieszanie działa równomiernie na cały obraz. Wartość krycia może również zależeć od właściwości lub lokalizacji każdego piksela. Lokalna modyfikacja krycia nosi nazwę maski. Maski dostarczają sposobu na precyzyjną kontrolę nad tym, na które części obrazu ma wpływ moduł i w jakim stopniu. Użytkownik może aktywować maskę wektorową, maskę parametryczną lub ich kombinację.

Funkcje maskowania i mieszania dostępne są poprzez grupę ikon, znajdujących się na dole każdego odpowiedniego modułu.

!opcje maskowania i mieszania](./overview/mask-blend-options.png#w33)

Poniższe ikony udostępniają opcje maskowania i mieszania, kolejno od lewej do prawej:

wył.
Wyjście modułu przekazywane jest do następnego w kolejce przetwarzania bez dodatkowych modyfikacji. Nie wyświetlane są żadne kontrolki.
jednolicie
Obraz wejściowy i wyjściowy przetwarzane są jednocześnie przy pomocy wybranego trybu mieszania, z kryciem ustawionym na globalnym suwaku krycia. Dostępne są dodatkowe kontrolki wyboru mieszania i krycia. Trybem domyślnym jest “zwykły” z kryciem ustawionym na 100%.
maska wektorowa
Przetwarzanie ma miejsce z wybranym trybem mieszania, a krycie wyliczane jest na podstawie lokalizacji piksela tak, jak określono to w jednej lub wielu maskach wektorowych. Do rysowania elementów maski dostępne są dodatkowe kontrolki. Jeśli nie utworzono żadnych elementów maski, wtedy wszystkie piksele mają identyczną wartość krycia, ustawianą globalnym suwakiem.
maska parametryczna
Przetwarzanie ma miejsce zgodnie z wybranym trybem mieszania oraz kryciem, wynikającym z indywidualnych właściwości każdego piksela. Dodatkowe kontrolki udostępnione są w celu dostosowania krycia z dokładnością do pojedynczych pikseli, a określonego wartościami tych pikseli.
maska wektorowa i parametryczna
Przetwarzanie ma miejsce zgodnie z wybranym trybem mieszania i kryciem ustawionym zgodnie z połączeniem maski wektorowej i parametrycznej.
maska rastrowa
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z wybranym trybem mieszania oraz kryciem ustawionym według maski, zdefiniowanej w aktywnym module wcześniej w kolejce przetwarzania.
blending options
Choose which color space to use when calculating the blending mask, and specify whether or not to allow a mask to be generated based on the module’s output channels (normally a parametric mask is generated based on the input channels coming into the module). The following options are available:
  • reset to default blend colorspace: Use the default color space for the module to specify the parametric mask.
  • Lab: Use the Lab color space (where available) to specify the parametric mask.
  • RGB (display): Use the display-referred RGB/HSL color space to specify the parametric mask.
  • RGB (scene): Use the scene-referred RGB/JzCzhz color space to specify the parametric mask.
  • show output channels: Show the parametric mask output channel controls, so that the parametric mask can be defined in terms of the module’s output channels.

Uwaga: Nie wszystkie powyższe tryby mieszania są dostępne w każdym module.